SỨ MỆNH – TẦM NHÌN – GIÁ TRỊ

Trường Trung cấp Việt Khoa cam kết luôn tuân thủ tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị mà chúng tôi đã đề ra từ những ngày đầu thành lập.

SỨ MỆNH

  • Trường Trung Cấp Việt Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh: Là nơi chuyên đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật – kinh tế có uy tín – chất lượng trình độ Trung cấp chuyên nghiệp đáp ứng như cầu xã hội, doanh nghiệp và góp phần phục vụ quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa của thành phố Hồ Chí Minh và cả nước.
  • Là nơi kết hợp đào tạo gắn liền với nhu cầu của người học và nhu cầu  nghiệp.

TẦM NHÌN

  • Đến năm 2025, Trường Trung Cấp Việt Khoa Thành Phố Hồ Chính Minh sẽ trỡ thành trường chất lượng cao của ngành giáo dục chuyên nghiệp thành phố về đạo tạo các ngành chuyên về Kỹ thuật – Kinh tế, có uy tín và chất lượng.

GIÁ TRỊ

  1. Yêu thương
  2. Tri thức
  3. Sáng tạo
  4. Phát triển

Quan điểm phát triển – Triết lý phát triển

Kết hợp chặt chẽ Đào tạo với nhu cầu của xã hội. Chú trọng đầu tư vào cơ sở hạ tầng và trang thiết bị.

Lấy người học làm yếu tố cốt lõi.