Tầm nhìn

  • Đến năm 2020, Trường Trung Cấp Việt Khoa Thành Phố Hồ Chính Minh sẽ trỡ thành trường chất lượng cao của ngành giáo dục chuyên nghiệp thành phố về đạo tạo các ngành chuyên về Kỹ thuật -Kinh tế, có uy tín và chất lượng.

Sứ mệnh

  • Trường Trung Cấp Việt Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh: Là nơi chuyên đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật – kinh tế có uy tín – chất lượng trình độ Trung cấp chuyên nghiệp đáp ứng như cầu xã hội, doanh nghiệp và góp phần phục vụ quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa của thành phố Hồ Chí Minh và cả nước.
  • Là nơi kết hợp đào tạo gắn liền với nhu cầu của người học và nhu cầu  nghiệp

Các giá trị

  • Yêu thương – Tri thức – Sáng tạo – Phát triển

Quan điểm phát triển – Triết lý phát triển

  • Kết hợp chặt chẽ Đào tạo với nhu cầu của xã hội. Chú trọng đầu tư vào cơ sở hạ tần và trang thiết bị.
  • Lấy người học làm yếu tố cốt lõi.
0912 429 944